Privatlivspolitik

Anglodan Services Ltd – Privatlivspolitik

Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018

Denne privatlivspolitik forklarer hvorledes Anglodan Services Ltd indsamler, anvender og udleverer dine personlige data, og hvad dine rettigheder er i forhold til de personoplysninger, som vi ligger inde med.
I denne privatlivspolitik er vi dem, der kontrollerer dine personoplysninger, og vi er derfor underlagt EU’s Generelle Databeskyttelsesdirektiv 2016/679 (herefter kaldet ”GDPR”) og de lokale databeskyttelsesregler, der evt. måtte gælde.
Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere privatlivspolitikker eller lignende, som du evt. måtte have modtaget fra os, eller som du har set forud for ovenstående ikrafttrædelsesdato.

Dine rettigheder

I henhold til GDPR har du flg. rettigheder:

 • At få adgang til, og kopier af, de personoplysninger, som vi ligger inde med om dig.
 • At kræve, at vi ophører med at anvende dine personoplysninger, hvis denne anvendelse giver anledning til skade eller nød.
 • At kræve, at vi ikke sender dig reklamer.
 • At kræve, at vi sletter dine personoplysninger.
 • At kræve, at vi indskrænker anvendelsen af dine personoplysninger.
 • At få tilsendt de personoplysninger fra os som vi har modtaget fra dig og som vi ligger inde med, i et acceptabelt format valgt af dig, herunder formater som kan anvendes til at overføre disse personoplysninger til en anden datakontrollør, og
 • At kræver, at vi retter de personoplysninger, som vi ligger inde med om dig, hvis de ikke er korrekte.

Bemærk venligst, at ovenstående rettigheder ikke er absolutte, og at vi muligvis kan have ret til at afvise krav i tilfælde hvor undtagelser gælder. Du kan finde ud af mere om dine rettigheder på www.ico.org.uk

Hvis du har nogen spørgsmål til hvorledes vi anvender dine personoplysninger eller ønsker du at gøre nogen af ovenstående krav gældende bedes du venligst kontakte vores databeskyttelsesrepræsentant pr. e-mail: eller pr. brev: Anglodan Services Ltd, 75 Bell Gardens, Haddenham, Ely, Cambs, CB6 3TX, England.

Såfremt du ikke er tilfreds med hvordan vi anvender dine personoplysninger kan du klage til www.ico.org.uk.

Hvordan vi indhenter dine data

Vi indhenter dine personoplysninger på forskellig vis, f.eks. som flg.:

 • Fra de informationer, som du giver os, når vi mødes.
 • Fra information om dig, som vi har modtaget fra dit selskab eller gennem en formidler.
 • Når du kommunikere med os skriftligt, telefonisk, pr. fax, gennem vores online bestillingsformular, pr. e-mail eller anden form for elektronisk kommunikation. I den henseende vil vi evt. overvåge, registrere, og opbevare oplysninger at vi har modtaget herigennem.
 • Når du udfylder (eller når vi – på dine vegne – udfylder) bestillingsformularer, ansøgningsskemaer eller andre formularer.
 • Fra dine agenter, rådgivere, mellemmænd, eller formyndere af dine aktiver.
 • Fra offentlige tilgængelige kilder eller fra tredjeparter – mestendels når vi skal checke din baggrund.

De kategorier af personoplysninger, som vi indhenter

Vi indhenter personoplysninger om dig i flg. kategorier:

 • Dit navn og dine kontaktoplysninger, herunder din privat- eller forretningsadresse, stilling, e-mail adresse og telefonnummer.
 • Biografiske oplysninger som evt. kan bekræfte din identitet, herunder din fødselsdato, dit personnummer, dit pasnummer eller dine ID-kort oplysninger, dit bopælsland og/eller din nationalitet.
 • Oplysninger vedr. din privatøkonomi som f.eks. indtægt, udgifter, aktiver og passiver, formuekilder og bankkontooplysninger.
 • En forståelse af de mål og hensigter, at du har i forbindelse med køb af vores tjenesteydelser.
 • Oplysninger om din beskæftigelse, uddannelse, familie eller personlige omstændigheder, og dine interesser, hvor det måtte være relevant.
 • Oplysninger som kan anvendes til at vurdere om du evt. er en politisk udsat person eller udgør en risiko for pengehvidvask.

Grundlaget for anvendels af dine personoplysninger (ud over behandling med dit samtykke), hvorledes vi anvender disse personoplysninger, og hvem vi deler dem med


(i) Opfyldelse af vores kontraktuelle forpligtelser over for dig

Vi anvender dine personoplysninger fordi det er nødvendigt for at vi kan opfylde en kontraktuel forpligtelse i hvilken du indgår, eller for at udføre opgaver, som du har bedt os om, inden at vi har indgået en kontraktuel aftale.

I den henseende anvender vi dine personoplysninger til flg. formål:

 • At udarbejde et tilbud til dig vedr. de tjenesteydelser, som vi udbyder.
 • At levere de tjenesteydelser til dig, som vi er blevet enige med dig om at levere.
 • At behandle klager eller besvare kommentarer, som du måtte have.
 • Til ethvert andet formål, at du har udleveret dine personoplysninger til.

I den henseende vil vi evt. dele dine personoplysninger med – eller overføre dem til – flg.:

 • De af dine agenter, rådgivere, formidlere og bestyrere af dine aktiver, som du har oplyst os om.
 • Tredjeparter som vi hyrer til at hjælpe os med at levere tjenesteydelser til dig.
 • Vores professionelle rådgivere i tilfælde hvor det er nødvendigt for os for at indhente deres råd eller assistance, herunder advokater, revisorer, IT-rådgivere eller PR-rådgivere.
 • Inkassobureauer i tilfælde hvor det er nødvendigt for at indkræve de penge, som du skylder os.
 • Andre tredjeparter såsom formidlere som vi introducerer dig til. Vi vil så vidt muligt fortælle dig hvem de er før vi introducerer dig til dem.
 • Vores leverandører af dataopbevaring.

(ii) Legitime interesser
Vi anvender også dine personoplysninger fordi det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser, eller engang imellem hvor det er nødvendigt af hensyn til en anden persons legitime interesser.

I den henseende anvender vi dine personoplysninger til flg. formål:

 • Oplæring af vores personale eller i forbindelse med overvågning af kvaliteten af deres arbejde.
 • Administration og ledelse af vores virksomhed, herunder indkrævning af penge, som du skylder os, samt arkivering eller statistisk analyse.
 • Indhentning af råd om vores rettigheder og forpligtelser. F.eks. i tilfælde hvor vi har brug for juridisk rådgivning om vores egen virksomhed.

I disse tilfælde deler vi dine personoplysninger med flg.:

 • Vores rådgivere eller agenter i tilfælde hvor det er nødvendigt for os for at kunne modtage deres råd eller assistance.
 • Med tredjeparter og deres rådgivere hvor disse tredjeparter køber, eller overvejer at købe, vores virksomhed, enten helt eller delvist.

(iii) Juridiske forpligtelser
Vi anvender også dine personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt.

I den henseende anvender vi dine personoplysninger til flg. formål:

 • At opfylde de juridiske og lovmæssige forpligtelser som vi er underlagt, herunder f.eks. lovgivning om pengehvidvask.
 • Som krævet af skattemyndigheder eller en kompetent domstol eller juridisk myndighed.

I den henseeende vil vi dele dine personoplysninger med flg.:

 • Vores rådgivere i tilfælde hvor det er nødvendigt for at vi kan indhente deres råd eller assistance.
 • Vores revisorer i tilfælde hvor det er nødvendigt for at de kan udføre deres arbejde.
 • Med tredjeparter som hjælper os med at undersøge din baggrund.
 • Med relevante myndigheder eller lovhåndhævende myndigheder i tilfælde hvor vi er forpligtet hertil.

Reklame og markedsføring

Vi vil ikke anvende dine personoplysninger til reklame eller markedsføring, og vi vil heller ikke tillade nogen tredjepart at gøre det.

Overførsel og behandling af dine personoplysninger uden for Den Europæiske Union

Når vi deler dine personoplysninger med tredjeparter som beskrevet i nærværende privatlivspolitik kan oplysningerne evt. blive overført til en modtager uden for Den Europæiske Union. Under disse omstændigheder vil dine personoplysninger kun blive overført på et af flg. grundlag:

 • Landet, som vi overfører personoplysningerne til, er godkendt af Den Europæiske Kommission som havende et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau for personoplysninger.
 • Overførslen er til en modtager i USA som har registreret sig jf. den europæisk-amerikanske databeskyttelsesforordning.
 • Modtager har indgået standardklausuler godkendt af Den Europæiske Kommission med os
 • Du har udtrykkeligt givet os tilladelse til at gøre det.

For at få flere oplysninger om vores overførsel af dine persondata til modtagere uden for Den Europæiske Union og de relevante lande bedes du venligst kontakte os:
Pr. brev: Anglodan Services Ltd, Jupiter Drive, Battersea Reach, Ensign House, London SW18 1TA, United Kingdom.
Pr. e-mail:

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil kun opbevare din personoplysninger så længe, at har lovmæssigt belæg for at gøre det. I særdeleshed:

 • Hvor vi har indsamlet dine personoplysninger som krævet i lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, herunder til brug for identifikation, screening og indrapportering, opbevarer vi disse personoplysninger i mellem fem og syv år efter afslutningen af vores samarbejde, medmindre vi p.g.a. anden lovgivning eller i forbindelse med retssager er forpligtet til at opbevare disse oplysninger længere.
 • Ellers vil vi i de fleste tilfælde beholde dine personoplysninger i en periode på syv år efter ophør af vores kontraktuelle – eller andre – forpligtelser over for dig I tilfælde af at der opstår krav som følge af levering af vores tjenesteydelser til dig.

Brug af cookies

Klik her for at  læse om vores brug af cookies.